Cache of Mau'ari

Watch Witch Doctor Mau'ari pull the E'ko from Rimepelt's body.

It be hard to describe de E'ko

任务奖励

你将得到:
玛艾里的容器
经验奖励: 4750 或 金钱奖励: (80级)

  • 任务等级: 60
  • 需要等级: 55
  • 阵营:
  • 任务可共享
  • 任务难度:
  • 加入版本: 4.0.3